KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

pastedGraphic.png

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich sp. z o.o., Bytomska 157, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 4980210434, REGON: 240431990
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@itmfox.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
    1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
    2. w przypadku reprezentantów klientów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
    3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
    4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
    5. marketingu bezpośredniego produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
    6. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez Administratora:
    1. wszędzie tam gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
    2. w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartych umów lub przyjęcia i obiegu korespondencji przez czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia; 
    3. w pozostałych przypadkach – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.
  7. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być: podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji imprez turystycznych (tj. przewoźnicy, obiekty noclegowe, organizatorzy atrakcji, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT, księgowe itp.) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Grzegorz Koczy. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@itmfox.pl